Kacket – visor sa cicak kopcom tanji bruseni pamuk -m