O nama

Nekoliko recenica o nama…

Swa Tim d.o.o. je firma koju čini tim profesionalaca sa bogatim iskustvom u poslovima štampe i marketinga. Sa stažom dužim od jedne decenije,
permanentnom orijentacijom ka edukativnom, tehnižkim i tehnoložkim usavršavanjem danas možemo reći da smo u mogućnosti da pružimo kompletan marketing servis našim klijentima. Naše osnovne delatnosti su digitalna štampa velikog formata, digitalna štampa na tabak, ofsetna štampa, sublimaciona stampa, proizvodnja POS materijala, uvoz, proizvodnja i distribucija reklamnog materijala i reklamne galanterije. Investiranjem u kadrove, proizvodne i doradne mašine, tehnologiju i softverska rešenja u mogućnosti smo da ceo postupak od ideje do realizacije uradimo u okviru naše firme. Uvek nastojimo da naši klijenti dobiju najbolji moguži odnos cene i kvaliteta proizvoda i usluga uz kratke rokove ispouke i fleksibilan pristup u pogledu uslova poslovanja.
Svakom poslu pristupamo kao posebnom izazovu sa krajnjim ciljem da kroz našu posveženost doprinesemo razvijanju dugoročnoih partnerskih odnosa u obostranom poslovnom interesu.
Spremno Vas oćekujemo sa željom da zajednićki realizujemo Vaše ideje i projekte.
SWA TIM štamparija Beograd – Zemun nudi kompletan asortiman reklamnog materijala, digitalnu, sublimacionu i ofset štampu, poslovne poklone, opremu za promocije, opremanje sajmova i konferencije, proizvode od klirita i kliritnu galanteriju. Naša prednost u odnosu na slične frime iz regiona je kompletna ponuda širokog spektra reklamnih proizvoda i usluga na jednom mestu. Naši klijenti u saradnji sa nama štede vreme (jer kompletan asortiman nabavljaju na jednom mestu) i novac jer što je više porudžbina to su i niže cene putem lojaliti i benefit programa koji imaju svi naši stalni klijenti. Posebne uslove imaju marketinške agencije, organizatori događaja, kolege i saradnici iz regiona.

About us…

Swa Tim Ltd. company is a team of professionals with extensive experience in the business press and marketing. On the trail of more than a decade , permanent orientation towards the educational , technical and technological sophistication.
Today we can say that we are able to offer a complete marketing service to our clients . Our main activities are digital large format printing , digital printing on sheet , offset printing , sublimation printing , production of POS materials , import , production and distribution of promotional materials and advertising products.
Investing in human resources , manufacturing and finishing machines , technology and software solutions we are able to process all of the ideas to implementation do within our company .
I always strive to make our customers get the best possible value for money products and services with short deadlines ispouke and flexible approach to the Terms and Conditions.
We approach every job as a special challenge with the ultimate goal through our commitment to contribute to the development dugorocnoih partnership of mutual business interest .
Ready you expect from a desire to jointly implement your ideas and projects.
SWA TIM Printing Belgrade – Zemun offers a complete range of promotional material, digital, sublimation and offset printing, business gifts, promotional equipment, fairs and conference equipping, products made of clearing and slipper accessories. Our advantage in relation to similar company from the region is the complete offer of a wide range of advertising products and services in one place. Our clients, in cooperation with us, save time (because they purchase a complete range in one place) and money because the more orders are the lower prices through loyalty and benefit programs that all our regular clients have. Special conditions are provided by marketing agencies, event organizers, colleagues and associates from the region.