SWA TIM d.o.o

je moderna  kompanija koja pruža širok spektar usluga u oblasti štampe i reklamnih proizvoda, a čiju ponudu čine :

Digitalna štampa malog i velikog formata (štampa na pvc folijama, ceradama, auto-grafika, fasadna grafika, štampa postera, bilborda…)
Proizvodnja zastava i štampa na tekstilu iz rolne (direktna štampa na tekstilnom baneru, poliesteru, satenu)
Reklamni materijal i reklamna galnaterija (direktan uvoz, proizvodnja, distribucija uštampavanje i graviranje poslovnih poklona)
Proizvodi od klirita i kliritna galnaterija (gravura, isecanje i termo oblikvanje klirita i pvc materijal iz ploče)
Direktna štampa na pamučnim majicama (pun kolor štampe digitalnom tehnikom i termo fiksiranje štampe na pamučnim majicama).

Posedujemo adekvatnu infrastrukturu za rad i na preko 500m2 poslovnog prosotora koji je adekvatno prilagođen za rad, opremljeni smo modernim mašinama i u našem mašinskom parku posedujemo: šest plotera za štampuvelikog formata, plotere za štampu i isecanje folije tzv. print + cut ploter. Štampamo različite vrste materijala velikog formata na bazi eko solvent i subli štampe sa fikastorima boje. U našoj radionici za reklame posedujemo cnc, laser, ger mašinu i savijačicu za termo oblikvanje klirita. Mašinama za digitalnu štampu na papiru do 350gr, mašinom za direktnu digitalnu flet štampu, mašinama za štampu na pamučnim majicama, subli štampačima za reklamni materijal i galanteriju smo potpuno zaokružili našu pondu i spektar usluga za naše klijente.

Bavimo se uvozom promo displeja, reklamnog materijala i reklamne galnaterije, proizvodimo reklamnu galanteriju ili razvijamo proizvode po zahtevu kupca koristeći tehniku koju posedujemo i kreativne ideje naših dizajnera kobinujući različite sirovine za rad.

Naš vozni park, stalni lager, i ljubazno osoblje, terenski montažeri i kvalitetna dorada su logistika kojom se ponosimo i trudimo da odgovorimo na sve upite u najkraćem roku.

Sa iskustvom u radu koje je duže od jedne decenije, menadžmentom u čiju edukaciju se permaentno ulaže i posvećenim odnosu prema radu možemo da ponudimo kvalitetan i brz servis za naše klijente.

Kroz posvećenost poslu, reinvestiranje u opremu i stalno usavršavanje trudimo se da ponudimo najbolji odnos cene i kvaliteta. Pozivamo Vas da iskoristie naše resurse i preporučimo Vam se za dugotrajnu partnersku sardnju u zajedničkom poslovnom interesu.

Očekujemo Vas i radujemo se našoj budućoj saradnji.

SWA TIM d.o.o

is a modern company that provides a wide range of services in the field of printing and promotional products, whose offer includes:

Digital printing small and large format (printing on pvc foils, tarpaulins, auto-graphics, exterior graphics, printing of posters, billboards …)
Production of flags and printing on textiles from the roll (direct printing on textile banner, polyester, satin)
Promotional materials and advertising materials (direct import, production, distribution inprinting and engraving business gifts)
Products made of Plexiglas, bending and forming plexiglass products (engraving, cutting and thermal forming plexiglass and PVC material from the plate)
Direct printing on cotton T-shirts (full color digital printing technology and thermo-fixing printing on cotton T-shirts).

We have the appropriate infrastructure to operate and over 500m2 of office and work space that is adequately suited for the work, we are equipped with modern machinery and our machine park we have six plotters for printnig in large format, plotters for printing and trimming films print + cut plotters. We print different types of materials based on large-format eco-solvent and sublimation printing . In our workshop for advertisements we have cnc, engraving, cut machine and benders for thermal forming plexiglass products. Machines for digital printing on paper up to 350gr, the machine for direct digital flat press machine for printing on cotton T-shirts, sublimation printers for advertising material and Stone are completely rounded up our Pond and range of services to our customers.

We import promotional displays, advertising materials and advertising products, produce advertising fancy goods and develop products according to customer specification using a technique that we have the creative ideas of our designers with different raw materials for the work.

Our fleet, permanent stock, and friendly staff, field installers and quality finishing logistics which we are proud and we try to respond to all inquiries as soon as possible.

With experience in the work which is more than a decade, the management of which education is invested and committed attitude towards work we can offer high quality and prompt service to our customers.

Through dedication, reinvestment in equipment and constant improvement we strive to offer the best ratio of price and quality. We invite you to take advantage of our resources and recommend you for a long-term partner in the joint cooperation interest.

We expect you and look forward to our future cooperation.